درباره شرکت

بسمه تعالی

شرکت رفاه فرهیختگان در سال ۱۳۸۶ با ۵۰ نفر موسس و دومیلیون و پانصد هزار تومان سرمایه تاسیس گردید.

در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ سرمایه شرکت از مبلغ دومیلیون و پانصدهزار تومان به چهار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به تقریبا بیست و یک هزار نفر واگذار گردید.

اولین هیئت مدیره از بین ۵۰ نفر موسس انتخاب گردید که عبارت بودند از:

آقای مجتبی قائم مقامی مدیرعامل ،آقای علی اکبر امیری رئیس هیئت مدیره ، آقای سیدرضی فقیر میرنظامی نائب رئیس و آقای مصطفی ریاحی عضو و آقای منصور آنجفی عضو و آقای رحیم عزیز آبادی حسابدار و آقای خدایار زمانی کارمند شرکت و آقای ابوالفضل بادرستانی بازرس و آقای غلامعلی ولاشجردی و آقای محمود قزل عاشقی عضو هیات مدیره بودند .

دومین هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷توسط اولین مجمع عمومی اعضا سهامدار انتخاب گردیدند:

۱-آقای ذبیح اله آبائی رئیس هیئت مدیره ۲-آقای حمیدرضا سلطانی نائب رئیس ۳-آقای علی اکبر امیری مدیرعامل۴-آقای مرتضی سورانه عضو ۵-آقای سید رضی فقیر میرنظامی عضو ۶- آقای ابوالفضل بادرستانی بازرس٫

سومین هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ توسط مجمع عمومی عادی برگزار گردید :آقای ذبیح اله آبائی مدیرعامل ،آقای حمیدرضا سلطانی نائب رئیس ، آقای حمیدرضا شاکری رئیس هیئت مدیره ، آقای محمود مشکانی عضو ، آقای محسن حسینی عضو ، آقای محمدرضا مجیدی بازرس .

چهارمین هیئت مدیره :آقای سعید فربد رئیس هیئت مدیره ،خانم سیده خدیجه چراغعلی نائب رئیس ، آقای محمدرضا قریشی عضو ، آقای حمیدرضا شاکری عضو ،آقای محمود شریفی عضو ،آقای ابوالفضل باباشلو بازرس ، آقای حبیب اله نکو قدیرلی مدیرعامل.